Obchodní podmínky

internetového obchodu Semena-seeds.eu (dále „obchod“ nebo „internetový obchod“),

provozovatel
: Jaroslava  Vávrová, IČ  18350089

místo podnikání a kontaktní adresa: 411 84  Straškov  188

e-mail: info@semena-seeds.eu
telefon: +420774641851

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese Semena-seeds.eu

Úvodní ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na stránce obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě (týká se zejména technické údržby obchodu).

Ochrana osobních údajů kupujícího

Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jaroslava Vávrová. IČ 18350089  se sídlem ve Straškově 188 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
adresa: 41184  Straškov 188 
email:   vavrova.jaruska@gmail.com
telefon:  +420774641851


Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
Účelem zpracování osobních údajů je  vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby 
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI.
Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte 
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Cena zboží

Ceny nabízeného zboží jsou konečné a včetně všech souvisejících poplatků. Prodávající není plátce DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li prodávajícím určeno jinak.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Kupní smlouva

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • údaje o možném způsobu doručení objednávaného zboží a způsobu úhrady kupní ceny zboží, včetně informací o nákladech spojených s dodáním a platbou zboží.

Kupující může rovněž objednat zboží elektronickou poštou na adrese info@semena-seeds.eu, pomocí kontaktního formuláře na semena-seeds.eu/kontakt, nebo telefonicky na +420608962063.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Doprava

Společně s cenou zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také následující náklady spojené s balením a dodáním zboží. Tyto náklady Prodávající uvádí na stránce Doprava a platba.

Ve všech případech kromě osobního odběru je dodání provedeno prostřednictvím České pošty, a.s..

Zboží je expedováno obvykle během 1 – 2 pracovních dnů.

Způsob doručení zboží určuje kupující. Kupující nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy (zejména v případě volby Obyčejného psaní).

Nepřevezme-li kupující zboží při dodání na místě určeném kupujícím v objednávce, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Platba

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží činí:

Platba bankovním převodem - pro Českou  Republiku  doručení DOPORUČENĚ -  do  částky   498,- Kč  =   45,- Kč,  nad  částku  499,- Kč   je  ZDARMA

Při volbě doručení DOBÍRKOU při objednávce nad 299,- Kč ,je poštovné  110,- Kč při objednávce nad částku 999,- Kč je poštovné ZDARMA 

Platba bankovním převedem - při volbě doručení obyčejným psaním  je poštovné 25,- Kč

Pro   Slovensko -              do částky   498,- Kč  =   80,- Kč,  nad  částku  499,- Kč   je  40,- Kč

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: č. ú. 2272979143/0800                                                                                                                                                            IBAN: CZ52 0800 0000 002207297 9143                                                                                                                          Kód banky (BIC): GIBACZPX             
  • v hotovosti při odběru zboží na odběrném místě:  413 01 Račiněves   188

 

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.

V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

Tištěný doklad o prodeji zboží zasílá Prodávající Kupujícímu na vyžádání. V případě, že o to Kupující Prodávajícího požádá, zašle Prodávající Kupujícímu dodatečně doklad o prodeji zboží na Elektronickou adresu Kupujícího v elektronické podobě, respektive jej zašle spolu se zbožím.

Odpovědnost za vady, záruka

Reklamační řád se řídí dle zákona č.40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním věci, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

V případě, že zakoupené zboží jsou semena rostlin, lze záruku uplatnit pouze za předpokladu, že byly Kupujícím důsledně dodrženy všechny instrukce, které Prodávající pro daný druh semen uvedl v internetovém obchodě a na obalu zboží. Není-li uvedeno jinak, je doba klíčivosti semen minimálně 12 měsíců od data zakoupení.

Prodávající negarantuje stoprocentní klíčivost prodávaných semen. Zaručuje však, že při splnění výše uvedeného předpokladu pro uplatnění záruky vyklíčí alespoň 75 % semen. Obsahuje-li balení lichý počet semen, zaokrouhluje se garantovaný podíl vyklíčených semen směrem dolů. Pokud vyklíčí méně semen, může se Kupující na Prodávajícího obrátit s reklamací na adresu elektronické poštyinfo@semena-seeds.eu. Reklamaci prodávající posoudí individuálně, zejména s ohledem na důvěryhodnost reklamované události. Prodávající si pro účely posouzení reklamace může vyžádat od Kupujícího fotografie reklamovaných semen.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

Prodávající může po Kupujícím požadovat prokázání nákupu zboží v internetovém obchodě, a to především pomocí čísla objednávky, jména a adresy pro zaslání zboží a data objednávky.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho elektronické adrese info@semena-seeds.eu

Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku před expedicí zboží bez udání důvodu. Expedicí zboží se rozumí okamžik odeslání informačního mailu Prodávajícím, v němž je Kupující informován, že objednávka byla odeslána. Objednávku lze zrušit prostřednictvím elektronické pošty – v e-mailu kupující řádně vyplní především své jméno a číslo objednávky, kterou chce zrušit.

Nevyzvedne-li si zákazník svou doporučenou, respektive cennou zásilku, nemá nárok na vrácení poštovného.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@semena-seeds.euZboží zasílejte na adresu: Jaroslava Vávrová, 41 84 Straškov 188

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Semena lze vrátit pouze suchá, nepoškozená, ve stejném stavu, v jakém je kupující obdržel.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. 


Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy na účet, který kupující uvede v Odstoupení od kupní smlouvy.

Záverečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Jaroslava Vávrová

411 84 Straškov 188

tel.:  +420774641851

info@semena-seeds.eu